Do darmowej dostawy (PL) brakuje Ci:
Karty Podarunkowe

 

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

 

§ 1. DEFINICJE

1. WYDAWCA – Modena Nails Jacek Parduła z siedzibą w Gliwicach przy ul. Leśnej 1a, NIP:631-222-45-05

2. Salon MODENA NAILS- znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon firmowy zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 4

3. Sklep internetowy – sklep elektroniczny www.modenanails.pl

4. Karta Podarunkowa - bon towarowy otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej kwocie na którą opiewa Karta Podarunkowa do wykorzystania w salonie oraz w sklepie internetowym;

5. Nabywca - podmiot, który w Salonie MODENA NAILS lub w sklepie internetowym, dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o odpowiedniej wartości;

6. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w Salonie MODENA NAILS lub sklepie internetowym;

7. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach MODENA NAILS lub w sklepie internetowym;

8. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych w Salonach MODENA NAILS i sklepie internetowym;

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę spośród trzech dostępnych progów cenowych: 100zł/200zł/300zł oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach MODENA NAILS i sklepie internetowym.

2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 1 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

3. W celu nabycia Karty Podarunkowej Nabywca, w dowolnie wybranym przez siebie Salonie MODENA NAILS lub w sklepie internetowym dokonuje płatności za pomocą gotówki, akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych. Karta Podarunkowa nie może zostać nabyta przez Nabywcę przy użyciu innej Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej następuje w Salonie MODENA NAILS lub w drodze przesyłki w przypadku zakupu w sklepie internetowym.

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Każdorazowo w momencie wydania Karty, Sprzedawca umieszcza na Karcie Podarunkowej informację o okresie jej ważności. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

5. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, w oparciu o art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.

6. Karta jest jednorazowa, tzn. jeśli zostanie wykorzystana do transakcji niezależnie od tego czy w jej trakcie wykorzystany został cały nominał na jaki opiewała, nie można będzie wykorzystać jej ponownie.

7. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

9. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.

10. Zbywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:

a.  może być zrealizowana wyłącznie w Salonach MODENA NAILS lub w sklepie internetowym.

b. nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne,

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,

d. może być zrealizowana przez każdorazowego jej Użytkownika,

e. może być zrealizowana jednorazowo

 

§ 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH

1. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu MODENA NAILS oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej w sklepie internetowym należy wpisać w koszyku indywidualny numer jednorazowy nadrukowany z tyłu karty.

2. Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia przez dokonaniem płatności kartą podarunkową czy kod karty jest aktywny w systemie rabatowym Wydawcy. Pracownik powinien poinformować klienta czy karta jest aktywna.

3. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.

4. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartości na jaką opiewa Karta Podarunkowa, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy wartością nabytych Towarów a wartością Karty Podarunkowej.

5. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania jednokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem niezależnie od tego czy owa jednorazowa transakcja wyczerpie nominał zapisany na Karcie Podarunkowej.

6. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej

c. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej danych;

d. wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej w danym Salonie MODENA NAILS lub sklepie internetowym.

 

§ 4. ZWROT TOWARÓW

1. Towary nabyte w Salonie MODENA NAILS z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi.

2. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej możliwy jest jedynie jednoczesny zwrot wszystkich Towarów nabytych na podstawie danej Karty Podarunkowej, a zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na nowowydaną w tym celu Kartę Podarunkową o tej samej wartości co pierwotna. Sześciomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej biegnie licząc od dnia, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej.

3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w salonach MODENA NAILS lub w sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Towaru z umową. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wszystkie Towary nabyte na podstawie danej Karty Podarunkowej.

4. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o nominale stanowiąca równowartość karty jaką zapłacono cenę za zwrócony Towar. Sześciomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej biegnie licząc od dnia, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin Kart Podarunkowych dostępny jest we wszystkich Salonach MODENA NAILS oraz na stronie internetowej www.modenanails.pl

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 8.11.2019 i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych począwszy od tej daty.

 

do góry
Google Translate
Sklep internetowy Shoper Premium